Семінари та лекції


 
-------------------------------

Архів


 

Математика та природничі науки (Архів)

Організатор: О. Антонюк, С. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, 208 або 305, 16:30
Дата та час Семінар
25, April 2014
16:30 Friday
Стохастичні моделі трансформації складних фенотипних структур у біологічній еволюції
Ігор Дзеверін (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України)

Резюме:
Формування органів та структур живих організмів унаслідок взаємодії продуктів численних генів - це надзвичайно складні процеси. Деталі таких процесів досі з'ясовано науковцями лише щодо деяких ознак у окремих організмів. Проте, не маючи змоги (принаймні, в загальному випадку) виокремити внески генів до побудови структури, сучасна наука здатна досліджувати сумарні впливи численних сукупностей генів статистичними методами й одержувати доволі точні результати. Звичайною нульовою гіпотезою є в таких дослідженнях припущення про те, що еволюційні процеси, які ми спостерігаємо, - це суто випадкові зміни, що відбуваються внаслідок випадкових мутацій та генетичного дрейфу. Відхилення реальних процесів від прогнозів, розрахованих на основі таких підходів, свідчить про дію певних спрямованих еволюційних факторів, передусім природного добору. Математичний аналіз таких відхилень часто дозволяє сформулювати певні припущення щодо природи, спрямування та інтенсивності дії цих факторів.
18, April 2014
16:30 Friday
Особливості біфуркаційних структур, характерних для кусково-лінійних відображень
Панчук Анастасія Анатоліївна (Інститут математики НАН України)
11, April 2014
16:30 Friday
Вихідний потік інтегруючого нейрона з втратами
О.К.Відибіда Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М.Боголюбова, м. Київ)
04, April 2014
16:30 Friday
Аналіз нестаціонарного руху крові в різних перерізах аорти на основі даних МРТ
Нестерук Ігор Георгійович (Інститут гідромеханіки НАН України)
21, March 2014
16:30 Friday
Динамика внутренних отображений
Власенко И. Ю. (Институт математики НАНУ)
14, March 2014
16:30 Friday
Рівняння Ван дер Поля в просторі Гільберта. Критичний випадок.
Покутний О.О. (Інститут математики НАНУ)
14, February 2014
16:30 Friday
Осреднение некоторых задач гидродинамики
Сандраков Г.В. (доктор фізико-мат. наук провідний науковий співробітник лабораторії обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики, КНУ ім. Тараса Шевченка)
31, January 2014
16:30 Friday
Теория несилового взаимодействия и ее приложения
Тесля Юрий Николаевич (Декан факультета информационных технологий Киевского национального университета им.Тараса Шевченка, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники)
17, January 2014
16:30 Friday
Методологічні особливості застосування математики у науках про життя
Настенко Є.А. (Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН, Національний Технічний Університет України (КПІ))
13, December 2013
16:30 Friday
Зростаюча пірамідальна мережа - спосіб пошуку логікових закономірностей в даних та підхід до побудови моделі пам'яті та мислення людини
Величко Віталій Юрійович, Інститут кібернетики НАН України
29, November 2013
16:30 Friday
Концепція сингулярного спектру в структурі живої речовини
Кошманенко Володимир Дмитрович, доктор наук, професор, Інститут математики НАН України

Резюме:
Дискутується проблема взаємозв"язку фізичного та сингулярного спектрів в структурі живої речовини на основі понять самоподібності, структурної подібності та фрактала. Розвинута концепція інтерпретації генетичної та духовної складової живої речовини в термінах сингулярного спектру. Побудовані математичні моделі динамічних систем конфлікту, які демонструють взаємні трансформаціїї фізичного та сингулярного спектрів, а також моделі конфлікту альтернативних стихій з $\omega$-граничними циклічними орбітами. Введено поняття субственду, як елментарної клітинки ноосфери, зародку і носія живої матерії, перетину нескінченої кількості носіїв фізичного та сингулярного спектрів.
08, November 2013
16:00 Friday
Основные направления деятельности отдела проблем интерферона и иммуномодуляторов Института микробиологии и вирусологии
Спивак Николай Яковлевич, д.б.н., проф., член-корреспондент НАНУ, заведующий отделом проблем интерферона и иммуномодуляторов Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАНУ
08, November 2013
16:00 Friday
Проблемы взаимодействия наночастиц с биологическими объектами и подходы к их решению
Жолобак Надежда Михайловна, к.б.н., старший научный сотрудник отдела проблем интерферона и иммуномодуляторов Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАНУ
25, October 2013
16:30 Friday
Одна адаптивная схема дискретизації для широкого класса семиитеративных методов
Евгения Семенова (Ин-т математики НАН Украины)

Резюме:
Доклад по работе, выполненной в рамках 7FP-project "Mathematics and Life Scineces".
25, October 2013
16:30 Friday
Персоналізована, Прогностична та Профілактична Медицина (ПППМ). Сучасна Європейська парадигма. Проект Української стратегії
Ростислав Бубнов (Клінічна лікарня "Феофанія", Націоанальний представник EPMA в Україні)
11, October 2013
16:30 Friday
Синергетичекий подход к моделированию головного мозга и прогнозирование приступа эпилепсии
Яценко Виталий Алексеевич (Д.т.н.. зав. отделом Дистанционные Методы и Перспективные Приборы Институт космических исследований НАНУ-ГКАУ)
21, December 2012
15:30 Friday
Кількісна електроенцефалографія - де ми зараз і чого очікують практичні лікарі
Анатолій Омельяненко (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького)
21, December 2012
15:30 Friday
Розробка методів аналізу біоелектричної активності мозку з позицій детермінистичного хаосу
Володимир Фенченко (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Вєркіна НАН України)
14, December 2012
16:30 Friday
Дельта-ударные волны в квазилинейных системах законов сохранения, моделирующих физические и биологические процессы
Шелкович Владимир Михайлович (профессор кафедры математики, Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный университет)
07, December 2012
16:30 Friday
Дослідження часткової синхронізації в моделі Курамото-Сакагучі
Крюкова Г. (старший викладач Національного університета "Києво-Могилянська Академія")
07, December 2012
16:30 Friday
Математичні моделі та методи в задачах наук про життя. Стислий огляд напрямків робіт автора
Макаренко О.С., професор, д.ф.-м.н. Зав. відділом прикладного нелінійного аналізу Інституту прикладного системного аналізу НАНУ/МОНУ в НТУУ "КПІ"
30, November 2012
16:30 Friday
Контекстно-залежне керування енергоспоживанням в мікрогридсистемі
Кисельова Анна (Київський національний университет "КПІ")

Резюме:
В даній доповіді буде описаний метод, який використовується при проектуванні та дослідженні роботи мікрогрид систем. Основний акцент буде зроблений на математичні методи, які при цьому використовуються. Також буде описано коло задач, яке досліджувалось в рамках проекту<>. Буде описаний механізм роботи модуля обробки контектних даних та онтологічна модель, що дозволяє виявити та врахувати сховані взаємозв'язки між різними класами при вирішенні питання збереження цілічності та несуперечність знань в процесі їх збору, обробки та представлення у вигляді цілісної системи.
23, November 2012
16:30 Friday
Дослідження та розробки в галузі медичної інтроскопії на кафедрі медичної радіофізики Київського університету імені Тараса Шевченка
Судаков Олександр Олександрович. (Доцент кафедри медичної радіофізики радіофізичного факультету, начальник сектора паралельних обчислень інформаційно-обчислювального центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
09, November 2012
16:30 Friday
Метод обратного распостранения ошибки для нейронных сетей
Владимир Круглов (Институт математики НАН Украины)
26, October 2012
16:30 Friday
Безмежно подільні випадкові міри в моделях теоретичної нейробіології. (Продовження)
Олексій Кулик (Ін-т математики НАН України)
19, October 2012
16:30 Friday
Безмежно подільні випадкові міри в моделях теоретичної нейробіології
Олексій Кулик (Ін-т математики НАН України)
05, October 2012
16:30 Friday
Дробные и мультидробные процессы в естествознании
Г. Шевченко (Київський нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка)
25, May 2012
16:00 Friday
ЕЕГ як метод оцінки якості роботи мозку: моделювання, діагностика та лікування
У.Б. Лущик, керівник інноваційних проектів Центру інноваційних медичних технологій
11, May 2012
16:00 Friday
"Приложения теории информации к анализу сложности биомедицинских сигналов. (Научный отчет о поездке в Любек (Германия))"
Е.А. Настенко (Национальний институт сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова, НТУУ "КПИ"))
20, April 2012
16:00 Friday
Імітаційне комп'ютерне моделювання в щелепно-лицевій хірургії
д.т.н., проф. Крищук М.Г., магістр Єщенко В.О. (НТУУ "КПІ"), Маланчук В.О., д.т.н., член-корр АМН України, Копчак А.В.-к.м.н., доц. (мед. університет ім. О.О.Богомольця)
06, April 2012
16:00 Friday
Нелінійні моделі регресії з похибками вимірювання у регресорі
Кукуш А.Г. (Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка)
23, March 2012
16:00 Friday
Процедуры кластерного анализа распознавания функциональных зависимостей и их использование для идентификации математических моделей биологических систем
Е.А. Настенко (КПИ, Институт Амосова)
02, March 2012
16:00 Friday
Аппроксимация экспериментальных данных параметрически заданными кривыми
Романенко Татьяна, Вишневский Виталий, Калмыков Владимир
17, February 2012
16:00 Friday
Моделі аналітичної механіки у дослідженні судинної системи
Новицький В.В. (Інститут математики НАНУ), Лущик У.Б. (Клінічна лікарня "Феофанія")
03, February 2012
16:00 Friday
Програмний комплекс оцінки кровообігу людини
Ольга Кисельова (КПІ)
25, November 2011
16:00 Friday
Математичні моделі логічної функціональності мозку
Лущик Уляна Богданівна (Клінічна Лікарня Феофанія)
11, November 2011
16:00 Friday
Деякі питання інтегральної геометрії в комплексному просторі
Зелінський Юрій Борисович (Інститут математики НАН України)
14, October 2011
16:00 Friday
Отрезок прямой и дуга кривой в цифровых изображениях. Математические и нейрофизиологические аспекты
Владимир Калмыков (Институт проблем математических машин и систем)

Резюме:
Рассматриваются предложенные определения отрезка цифровой прямой и дуги цифровой кривой. Приводятся известные данные, исследования и гипотезы в области нейрофизиологии, с которыми согласуются предложенные определения.
16, September 2011
16:00 Friday
Биомедицинские применения теории самоогранизованной критичности
Настенко Е. А. (Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, НТУУ "КПІ")
20, May 2011
16:30 Friday
Можливості фрактального аналізу медичних діагностичних зображень. Первинний клінічний досвід.
Ростислав Бубнов (Центр ультразвукової діагностики та інтервенційної сонографії клінічної лікарні
29, April 2011
16:30 Friday
Нейронна модель Ходжкіна-Хакслі (Hodgkin-Huxley). Наслідки та застосування
Олександр Бурилко (Інститут математики НАН України)
15, April 2011
16:30 Friday
Проблемные вопросы моделирования нелинейных аспектов гемодинамики
Настенко Евгений Арнольдович - Зав. відділу інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, доктор біологічних наук
25, March 2011
16:30 Friday
Гідродинамічна границя нелінійних кінетичних рівнянь
В. І. Герасименко

Резюме:
Доповідь присвячена огляду строгих результатів та сучасного стану проблеми обґрунтування і класифікації рівнянь гідродинаміки на основі кінетичних рівнянь. Буде також обговорюватись питання існування гемодинамічної границі кінетичних рівнянь та математичні проблеми еволюційних рівнянь гемокінетики.
11, March 2011
16:15 Friday
Математичні підходи до прикладної гемодинаміки
Лущик У.Б. (КЛ "Феофанія"), Новицький В.В. (Інститут математики НАНУ)
18, February 2011
16:00 Friday
Автоматичне розпізнавання сухих хрипів за допомогою автокореляційної функції
к. ф.м.-н. Семенов В. (Наукове державне підприємство "Дельта")
Поточні семінари
Усі права захищені © 2007 Інститут Математики