МАТРИЧНI МЕТОДИ АНАЛIЗУ ТА СИНТЕЗУ ДИНАМIЧНИХ СИСТЕМ

О. Г. МАЗКОУ праці викладено конструктивні методи аналізу та синтезу динамічних систем, що ґрунтуються на застосуванні матричних рівнянь та нерівностей. Подано узагальнення рівняння Ляпунова в теорії стійкості та локалізації спектра лінійних систем. Викладено класичні методи аналізу стійкості руху, сучасні методи робастної стабілізації та оптимізації динамічних систем, а також нові підходи до розв'язування задач узагальненого $H_\infty$-керування для неперервних і дискретних систем з керованими і спостережуваними виходами. Запропоновано алгоритми оцінювання та мінімізації зваженого рівня гасіння обмежених збурень у стандартних та дескрипторних системах керування. Розвинуто теорію стійкості позитивних та монотонних динамічних систем.
Для наукових та iнженерно-технiчних співробітникiв, аспiрантiв та студентiв старших курсiв вузiв вiдповiдних спецiальностей.


ПРОЄКТ «НАУКОВА КНИГА»

КИЇВ, НАУКОВА ДУМКА, 2023

ISBN 978-966-00-1892-1

УДК 517.93; 519.71

Файл https://imath.kiev.ua/monographs/4/monograph.pdf

DOI https://doi.org/10.37863/6103136622-55

Науково-видавничий вiддiл фiзико-математичної та технiчної лiтератури

Редактор О. А. Микитенко

Рецензенти:

академік НАН України А. А. Мартинюк,

член-кореспондент НАН України О. А. Бойчук

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики