ЗАСТОСУВАННЯ ВАРIАЦIЙНИХ МЕТОДIВ У СПЕКТРАЛЬНИХ ЗАДАЧАХ ТОНКОСТIННИХ ОБОЛОНОК I ГIДРОПРУЖНОСТI

В.А. ТРОЦЕНКО, Ю.В. ТРОЦЕНКОУ монографiї розвинуто варiацiйний метод знаходження наближеного розв’язку сингулярно збуреної задачi про вiльнi коливання довiльних тонких оболонок обертання. Запропонований алгоритм належить до рiвномiрних алгоритмiв за малим параметром при старшiй похiднiй в рiвняннях. Розроблено застосування методу Рiтца до знаходження розв’язкiв задач, поставлених з позицiї декомпозицiї областi визначення шуканих розв’язкiв. Побудова розв’язкiв задач базується на формулюваннi узагальненого функцiонала, для якого умови спряження є природними граничними умовами. На основi отриманих результатiв наведено розв’язки низки спектральних задач для рiвнянь iз розривними коефiцiєнтами, граничними умовами та навантаженнями.
Для наукових та iнженерно-технiчних спiвробiтникiв, аспiрантiв та студентiв старших курсiв вузiв вiдповiдних спецiальностей.


ПРОЄКТ «НАУКОВА КНИГА»

КИЇВ, НАУКОВА ДУМКА, 2023

ISBN 978-966-00-1906-5

УДК 539.3:532.5

Файл https://imath.kiev.ua/monographs/5/monograph.pdf

DOI ...

Науково-видавничий вiддiл фiзико-математичної та технiчної лiтератури

Редактор О. А. Микитенко

Рецензенти:

академiк НАН України, д-р фiз.-мат. наук О.М. Тимоха,

д-р фiз.-мат. наук, проф. Ю.М. Кононов

Усі права захищені © 2007 Інститут Математики